Tuchtrecht
Tuchtrecht

Voor allerlei beroepsgroepen  gelden naast de wettelijke regels ook gedrags- en beroepsregels. Advocaten in Nederland zijn bijvoorbeeld onderworpen aan de Gedragsregels voor Advocaten 1992 van de Nederlandse Orde van Advocaten; registeraccountants aan de Gedrags- en Beroepsregels van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants; journalisten aan de leidraad van de Raad voor de Journalistiek.

Klachten over hun functioneren kunnen worden ingediend bij daartoe aangewezen instanties, die het gedrag van de desbetreffende beroepsbeoefenaar zullen toetsen aan de toepasselijke gedragsregels. Een aantal van die instanties kan sancties als berisping en schorsing opleggen, andere kunnen alleen de gegrondheid van een klacht beoordelen.

Indien de uitspraak van de aangewezen instantie inhoudt dat gedragsregels zijn geschonden (en eventueel dat in verband hiermee, een sanctie moet worden opgelegd), kan deze uitspraak dienen ter onderbouwing van een eis tot schadevergoeding en/of andere vorderingen voor de burgerlijke rechter.

Borsboom & Hamm adviseert en assisteert bij klachten en tuchtrechtelijke procedures.

Contactpersonen: