Privacy statement

Privacy Statement

Algemeen

 1. Borsboom & Hamm N.V. (hierna: “Borsboom & Hamm”) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “de AVG”).

  Met de term ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld.

  Met de term ‘verwerken’ wordt onder meer bedoeld: het vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en het wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

  Met dit privacy statement wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens Borsboom & Hamm verwerkt.

  Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Borsboom & Hamm worden verwerkt in verband met haar dienstverlening, waaronder begrepen de gegevens die door de bij Borsboom & Hamm werkzame faillissementscuratoren worden ontvangen en verwerkt in de faillissementen waarin zij zijn resp. worden aangesteld.

  Voor persoonsgegevens die door Borsboom & Hamm worden verwerkt in het kader van sollicitatieprocedures wordt verwezen naar het privacy statement voor sollicitanten.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

 1. Borsboom & Hamm verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, om de dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

 1. Borsboom & Hamm verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
  • identificatie van cliënten (artikel 1 Wwft);
  • verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • advisering, bemiddeling en verwijzing;
  • het onderhouden van contact en communiceren met u;
  • het behandelen van faillissementen waarin aan Borsboom & Hamm verbonden advocaten tot curator zijn aangesteld;
  • relatiebeheer;
  • het voeren van een klantadministratie en debiteurenbeheer;
  • voldoen aan overige juridische en wettelijke verplichtingen; en
  • inkoop van diensten en producten bij derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 1. Borsboom & Hamm verwerkt onder meer de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:
  1. identificatiegegevens en contactgegevens (bijv. achter- en voornaam, geboortedatum en -plaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres, titels en geslacht);
  2. financiële gegevens (bijv. rekeningnummer);
  3. gegevens met het oog op de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil (zoals gegevens over de wederpartij, de cliënt en/of diens medewerkers of diens klanten);
  4. gegevens met het oog op de behandeling van faillissementen (zoals gegevens over het personeel van de failliet, de bestuurders van de failliet en de debiteuren en crediteuren van de failliet);
  5. gegevens met het oog op het berekenen of vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en innen van geldvorderingen; en
  6. alle overige persoonsgegevens die Borsboom & Hamm kan verkrijgen in verband met de doeleinden zoals in artikel 3 genoemd en op basis van de grondslagen zoals in artikel 6 hierna genoemd.
 1. Borsboom & Hamm verwerkt persoonsgegevens omdat deze door een betrokkene aan Borsboom & Hamm zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen, waaronder wederpartijen, aan Borsboom & Hamm kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen, waaronder het Handelsregister en het Kadaster, bekend zijn geworden. Verder geldt dat advocaten van Borsboom & Hamm die als curator zijn aangesteld, vanwege hun taakuitoefening de beschikking krijgen over externe administraties van failliete vennootschappen en/of natuurlijke personen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 1. Borsboom & Hamm verwerkt persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
  • uitvoering van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een overeenkomst tot het verrichten van juridische dienstverlening;
  • wettelijke verplichting;
  • gerechtvaardigd belang; en
  • uw toestemming.

Delen van persoonsgegevens met derden

 1. Borsboom & Hamm deelt persoonsgegevens slechts met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van Borsboom & Hamm, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
 1. Daarnaast kan Borsboom & Hamm persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 1. Borsboom & Hamm sluit met derde partijen die namens en in opdracht van Borsboom & Hamm gegevens verwerken een verwerkersovereenkomst waardoor die derde partijen eveneens gehouden zijn tot naleving van de AVG. Door Borsboom & Hamm ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. Borsboom & Hamm is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden.

Beveiliging persoonsgegevens

 1. Borsboom & Hamm hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Borsboom & Hamm gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Borsboom & Hamm in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Gegevens buiten de Europese Unie

 1. Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat Borsboom & Hamm uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Borsboom & Hamm er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Bewaartermijn persoonsgegevens

 1. Borsboom & Hamm bewaart persoonsgegevens gedurende zeven jaar na het sluiten van een dossier of zoveel langer als nodig is in verband met haar (wettelijke en contractuele) verplichtingen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

Privacy rechten van betrokkenen

 1. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan privacycoordinator@borsboomhamm.nl.

  Teneinde zeker te weten dat op basis van uw verzoek de desbetreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, vraagt Borsboom & Hamm u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Borsboom & Hamm neemt slechts verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van Borsboom & Hamm.

 1. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Borsboom & Hamm aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
 1. U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien Borsboom & Hamm niet in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving heeft gehandeld.

Website

 1. De websites van Borsboom & Hamm maken geen gebruik van cookies die persoonsgegevens verwerken.

Aanpassing privacy statement

 1. Borsboom & Hamm behoudt zich het recht voor de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de websites van Borsboom & Hamm gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website.

Vragen & Contact

 1. Vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsggevens en dit privacy statement kunt richten aan privacycoordinator@borsboomhamm.nl

  .

Dit privacy statement is op 25 mei 2018 vastgesteld.