Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Borsboom & Hamm is de handelsnaam van Borsboom & Hamm N.V. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Borsboom & Hamm N.V. Alle opdrachten zijn, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, onderworpen aan de algemene voorwaarden van Borsboom & Hamm N.V., gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam. In deze voorwaarden is onder meer bepaald dat de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de vennootschap wordt uitbetaald, dat Nederlands recht van toepassing is en dat de Rechtbank Amsterdam exclusief bevoegd is. De volledige voorwaarden zijn hieronder te vinden en worden op verzoek toegezonden.

Algemene voorwaarden

 1. Borsboom & Hamm N.V. (‘Borsboom & Hamm’) is een naamloze vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, dit in de ruimste zin van het woord.
 2. Alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand worden uitsluitend geacht te zijn aanvaard en uitgevoerd door Borsboom & Hamm. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of de stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (‘BW’), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 3. Verstrekte opdrachten worden door Borsboom & Hamm uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever (‘cliënt’). Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt, zullen zij elk hoofdelijk de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht met Borsboom & Hamm nakomen. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 4. Indien een opdracht naar de beoordeling van Borsboom & Hamm onder het toepassingsbereik van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) valt, zal de cliënt op eerste verzoek van Borsboom & Hamm alle informatie en gegevens verstrekken die Borsboom & Hamm noodzakelijk acht om aan haar verplichtingen uit hoofde van de Wwft te voldoen.
 5. Opdrachten, verstrekt door niet aan Borsboom & Hamm verbonden behandelend advocaten, om als procesadvocaat of rolgemachtigde op te treden, dat wil zeggen om werkzaamheden van louter administratieve aard te verrichten die tot 1 september 2008 werden aangeduid als ‘procureurswerkzaamheden’, worden uitsluitend aanvaard onder de volgende voorwaarden: (a) de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het voeren van het geding berust bij de behandelend advocaat; Borsboom & Hamm aanvaardt geen enkele tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de inhoudelijke behandeling van de zaak en sluit die uitdrukkelijk uit; (b) de behandelend advocaat vrijwaart Borsboom & Hamm voor alle aanspraken ter zake van de inhoudelijke behandeling van de zaak en/of ter zake van (beroeps)fouten die bij de inhoudelijke behandeling van de zaak worden gemaakt; de behandelend advocaat zal aan Borsboom & Hamm vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken; (c) de behandelend advocaat staat in voor de door Borsboom & Hamm in rekening te brengen kosten van uitvoering van de opdracht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot griffierechten; (d) de behandelend advocaat staat in voor de instemming van zijn cliënt met de inschakeling van Borsboom & Hamm als procesadvocaat of rolgemachtigde.
 6. Borsboom & Hamm adviseert nimmer over financiële, fiscale, verzekeringstechnische, sociaal verzekeringstechnische of andere niet zuiver-juridische zaken of onderdelen daarvan; in voorkomend geval zal de cliënt daarvoor een andere adviseur raadplegen.
 7. Iedere aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, van Borsboom & Hamm, haar bestuurders (middellijke bestuurders daaronder begrepen), haar aandeelhouders (middellijke aandeelhouders daaronder begrepen) en haar medewerkers (waaronder in deze voorwaarden worden verstaan: alle personen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Borsboom & Hamm werkzaam zijn of waren), is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Borsboom & Hamm gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Het verzekerde bedrag onder de genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering is € 10.000.000,- per gebeurtenis. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Borsboom & Hamm dan wel een of meer van haar bestuurders, aandeelhouders of medewerkers aansprakelijkheid dragen, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Borsboom & Hamm gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Borsboom & Hamm, haar bestuurders, aandeelhouders en medewerkers, uit welken hoofde ook, beperkt tot het door Borsboom& Hamm in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 100.000,–. De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien. De cliënt is uitsluitend gerechtigd Borsboom & Hamm aan te spreken. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens haar bestuurders, aandeelhouders en medewerkers is uitgesloten. Borsboom & Hamm is jegens de cliënt niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail of andere elektronische communicatie, elektronische opslag, internet of overige systemen waaronder (maar niet beperkt tot) schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Borsboom & Hamm.
 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Borsboom & Hamm, uit welken hoofde ook, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Borsboom & Hamm zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert. In alle gevallen vervallen de genoemde vorderingsrechten en andere bevoegdheden 18 maanden na de datum van de laatste declaratie van Borsboom & Hamm in verband met de desbetreffende opdracht.
 9. De cliënt zal Borsboom & Hamm vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Borsboom & Hamm vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken. De cliënt zal ook de redelijke kosten en schade van Borsboom & Hamm ten gevolge van verweer tegen tuchtrechtelijke klachten vergoeden. Het voorgaande geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Borsboom & Hamm. De cliënt staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door of namens hem aan Borsboom & Hamm verstrekte informatie alsmede voor zijn bevoegdheid om daarover te beschikken.
 10. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal Borsboom & Hamm de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de cliënt. Borsboom & Hamm is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens de cliënt te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Borsboom & Hamm niet aansprakelijk. Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door Borsboom & Hamm bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail.
 11. De kosten van uitvoering van de opdracht door Borsboom & Hamm omvatten honorarium, kantoorkosten en verschotten, vermeerderd met omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief. Dit uurtarief wordt vastgesteld aan de hand van het door Borsboom & Hamm periodiek vast te stellen basisuurtarief, vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. De kantoorkosten, dat wil zeggen de kosten van kantoorfaciliteiten, worden forfaitair vastgesteld op 6 % van het honorarium. In zaken waarin Borsboom & Hamm als procesadvocaat of rolgemachtigde optreedt, brengt Borsboom & Hamm daarnaast eenmalig, per instantie, € 200,– excl. BTW aan kantoorkosten in rekening voor het verrichten van rolhandelingen; tenzij wordt afgesproken dat daarvoor het uurtarief geldt. De verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Borsboom & Hamm ten behoeve van de cliënt worden gemaakt. Tot de verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en reiskosten. De reiskosten worden forfaitair vastgesteld op minimaal € 0,40 per kilometer. Borsboom & Hamm is gerechtigd een advocaat of deurwaarder ter plaatse in te schakelen ter bevordering van een goede communicatie met het lokale gerecht. De kosten zullen als verschotten voor rekening van de cliënt komen Borsboom & Hamm is gerechtigd het door haar gehanteerde basisuurtarief en de hoogte van de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10 % of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt op de vijftiende dag na de datum van de eerste declaratie die aan de cliënt is toegestuurd na de verhoging van het basisuurtarief en/of de kantoorkosten en/of de reiskostenvergoeding.
 12. Betaling van declaraties van Borsboom & Hamm zal, zonder korting, opschorting of verrekening, geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW, tenzij de cliënt een consument is, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de cliënt de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW in verbinding met artikel 6:120 lid 1 BW verschuldigd is. Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de cliënt, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Borsboom & Hamm gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10 % van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 13. In het kader van haar beroepsuitoefening houdt Borsboom & Hamm via de Stichting Beheer Derdengelden Borsboom & Hamm (‘de Stichting’) een derdengeldenrekening aan. Indien de bank waarbij de derdengeldenrekening wordt aangehouden aan Borsboom & Hamm of de Stichting negatieve rente in rekening brengt over gelden die de Stichting ten behoeve van de cliënt en/of een derde beheert, wordt deze negatieve rente in mindering gebracht op de door de Stichting in dat verband voor de cliënt respectievelijk de derde gehouden gelden. Indien dit laatste naar de beoordeling van Borsboom & Hamm om welke reden dan ook niet mogelijk of niet toegestaan is, is de Stichting te allen tijde gerechtigd de negatieve rente separaat bij de cliënt in rekening te brengen. Dit beding is tevens een derdenbeding ten behoeve van de Stichting.
 14. Het is niet mogelijk om (i) een vordering op Borsboom & Hamm of (ii) een vordering op de Stichting over te dragen of te verpanden. Dit beding is tevens een derdenbeding ten behoeve van de Stichting en heeft goederenrechtelijke werking, zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW in verbinding met artikel 3:98 BW.
 15. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Borsboom & Hamm, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de client een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 16. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Borsboom & Hamm weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken. Borsboom & Hamm mag, tot het moment waarop de cliënt al zijn verplichtingen jegens Borsboom & Hamm is nagekomen, jegens een ieder voor rekening en risico van de cliënt zaken, documenten en gelden waarover Borsboom & Hamm in het kader van haar overeenkomsten met de cliënt de beschikking krijgt, vasthouden. Alle zaken, documenten en gelden die Borsboom & Hamm uit welken hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken tot onderpand van alle vorderingen die Borsboom & Hamm ten laste van de cliënt heeft of zal krijgen.
 17. Op iedere overeenkomst van opdracht tussen Borsboom & Hamm en de cliënt is de kantoorklachtenregeling zoals opgenomen in bijlage A van toepassing.
 18. Borsboom & Hamm zal bij de uitvoering van de opdracht de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens in acht nemen. Zie voor meer informatie https://borsboomhamm.nl/privacy-statement.
 19. Borsboom & Hamm mag de (persoons)gegevens van de opdrachtgever ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van Borsboom & Hamm in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van relatiebeheer.
 20. De rechtsverhouding tussen Borsboom & Hamm en haar cliënten wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Amsterdam. Indien Borsboom & Hamm als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.
 21. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders, aandeelhouders en medewerkers van Borsboom & Hamm, die zich te allen tijde kunnen beroepen op dit derdenbeding.
 22. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Borsboom & Hamm worden verstrekt (gewijzigde, aanvullende en vervolgopdrachten daaronder begrepen), alsmede op alle rechtsverhoudingen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden.
 23. Deze algemene voorwaarden zullen ook worden opgemaakt in andere talen dan het Nederlands. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 24. Borsboom & Hamm is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op lopende overeenkomsten van opdracht. De cliënt wordt geacht de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben aanvaard indien hij daartegen niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde algemene voorwaarden hem zijn toegezonden bezwaar heeft gemaakt.

 

BIJLAGE A – KANTOORKLACHTENREGELING BORSBOOM & HAMM

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Borsboom & Hamm N.V. en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Borsboom & Hamm N.V. draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Borsboom & Hamm N.V. heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Mr. J.P.M. Borsboom of Mr. C.F.W.A. Hamm, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Artikel 6 kosteloze klachtbehandeling
De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Artikel 9
Klager en degene over wie is geklaagd kunnen van deze klachtenprocedure afwijken en de klacht met wederzijdse instemming rechtstreeks voorleggen aan de rechtbank.