Privacy statement sollicitanten

PRIVACY STATEMENT SOLLICITANTEN

Algemeen

 1. Dit privacy statement over de privacy van sollicitanten is van toepassing op persoonsgegevens van sollicitanten die Borsboom & Hamm N.V. (“Borsboom & Hamm”) verzamelt en verwerkt in het kader van de behandeling van sollicitaties. Met de term verwerken’ wordt onder meer bedoeld: het vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en het wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit privacy statement is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Borsboom & Hamm deze persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

 1. Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Borsboom & Hamm worden doorgegeven, worden door Borsboom & Hamm verzameld en verwerkt in het kader van de volgende doeleinden: het in behandeling nemen van de sollicitatie voor een eventuele tewerkstelling en het mogelijk maken van een verantwoorde, efficiënte en effectieve sollicitatieprocedure. Het is in het gerechtvaardigd belang van Borsboom & Hamm om sollicitanten te beoordelen alvorens een aanbod van tewerkstelling te doen. In geval sprake is van een beslissing om de sollicitant aan te nemen, zijn de persoonsgegevens daarnaast noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

Categorieën gegevensverwerking

 1. Borsboom & Hamm verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten rechtstreeks, door middel van (motivatie)brieven, aangehechte CV’s en/of cijferlijsten, telefoongesprekken, e-mails en/of door middel van persoonlijke contacten.
 2. Borsboom & Hamm kan in het kader van de behandeling van sollicitaties onder meer de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
  1. identificatiegegevens en contactgegevens (bijv. achter- en voornaam, geboortedatum en -plaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres, titels en geslacht);
  2. gegevens in verband met de professionele ervaring (bijv. gegevens over de loopbaan, arbeidsprestaties, arbeidsverleden en voormalige werkgevers), inclusief opgegeven referenties in het CV;
  3. gegevens in verband met de opleiding (bijv. diploma’s, certificaten, (buitenland)stages en bijzondere opleidingen);
  4. lidmaatschappen;
  5. talenkennis;
  6. eventuele andere persoonlijke gegevens die in verband met de uitoefening van de functie door de sollicitant tijdens de sollicitatie zijn medegedeeld of verstrekt; en
  7. alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die door de sollicitant aan Borsboom & Hamm worden verstrekt.

Toegang persoonsgegevens en delen met derden

 1. De toegang tot persoonsgegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Borsboom & Hamm die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Deze personeelsleden zullen uitsluitend voor de behandeling van de sollicitatie toegang hebben tot de persoonsgegevens. Zij zullen de privacy van sollicitanten respecteren en deze persoonsgegevens vertrouwelijk houden.
 2. Borsboom & Hamm verzendt geen persoonsgegevens van sollicitanten aan derde partijen, met de mogelijke uitzondering van gegevensverwerkers zoals een assessmentbureau indien dit relevant is voor de sollicitatieprocedure. Voorafgaand aan het verzenden van de persoonsgegevens aan enige derde partij, zal Borsboom & Hamm hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant vragen en ervoor zorgen dat de derde partij (contractueel) gebonden is aan geheimhouding. Borsboom & Hamm verkoopt en verhandelt geen persoonsgegevens van sollicitanten aan derde partijen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

 1. Borsboom & Hamm bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten gedurende de periode die noodzakelijk is in het kader van de sollicitatie. Indien de sollicitatie niet leidt tot een arbeidsrelatie, zal Borsboom & Hamm de persoonsgegevens van de sollicitant uiterlijk zes maanden na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderen. Ook kan Borsboom & Hamm gegevens van sollicitanten maximaal 2 jaar bewaren indien er een zakelijke behoefte bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant, bijv. door de CV van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. Indien de sollicitant naar aanleiding van de sollicitatie in dienst treedt bij Borsboom & Hamm dan worden de persoonsgegevens door Borsboom & Hamm bewaard in het personeelsdossier tot twee jaar na einde dienstverband, tenzij de wet anders bepaalt.

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

 1. Borsboom & Hamm heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens van sollicitanten te beschermen en te beveiligen, en om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten van sollicitanten

 1. Sollicitanten hebben het recht om Borsboom & Hamm binnen de sub 7 genoemde termijn te verzoeken:
  • om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens;
  • om de persoonsgegevens te wijzigen;
  • om de gegevensverwerking te beperken of te verwijderen;
  • om de persoonsgegevens digitaal te ontvangen teneinde deze aan een andere verantwoordelijke door te geven (‘recht op overdraagbaarheid’); en
  • om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking of doorgifte.

  Verzoeken kunnen worden gericht aan privacycoordinator@borsboomhamm.nl

  Teneinde zeker te weten dat op basis van uw verzoek de desbetreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, vraagt Borsboom & Hamm u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. (Deze kopie wordt niet opgeslagen of bewaard). Borsboom & Hamm neemt slechts verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van Borsboom & Hamm.

 1. Daarnaast hebben sollicitanten het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien Borsboom & Hamm niet in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving heeft gehandeld.
 2. Sollicitanten kunnen vragen en opmerkingen over de wijze waarop Borsboom & Hamm persoonsgegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt of over dit privacy statement, richten aan privacycoordinator@borsboomhamm.nl.

Wijzigingen privacy statement

 1. Borsboom & Hamm N.V. behoudt zich het recht voor dit privacy statement voor sollicitanten te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Dit privacy statement is op 25 mei 2018 vastgesteld.